(Mniej) liczna, (nadal) śliczna, (bardziej) nowoczesna

Przede wszystkim, .Nowoczesna zdecydowała się odważnie zagrać konkretem. O ile dotychczas jej działacze raczej unikali wypowiadania się w kontrowersyjnych sprawach światopoglądowych, a wręcz panowała swoista zmowa milczenia na tematy „trudne”, tym razem wyszli do ludzi z otwartą przyłbicą, głosząc bez lęku rzeczy bardzo w Polsce niepopularne: przyzwoitość w sprawie uchodźców (czyli ich przyjęcie), chęć legalizacji […]

Samorządowcy wszelkich opcji, łączcie się?

Przedstawiciele władz wykonawczych i uchwałodawczych JST padli ofiarą swoistej nagonki, z opowieściami o „sitwach”, „klikach” czy „patologiach” na czele, mających maskować czysto partyjniackie pomysły PiS ograniczenia liczby kadencji włodarzy lub odbierania kompetencji i środków wspólnotom. Nic dziwnego, że samorządowcy poczuli się dotknięci, coraz głośniej domagając się szacunku dla swej pracy, za którą ponoszą pełną odpowiedzialność, […]

Sztucznotwór warszawski

Pod tym hasłem kryje się chęć przyłączenia do stolicy 32 dookolnych gmin i utworzenie w ten sposób aglomeracji liczącej ok. 2,5 mln mieszkańców, o pięciokrotnie większej powierzchni niż obecnie. Ten sztucznotwór miałby pełnić funkcję „superpowiatu” – odpowiadać za zagospodarowanie przestrzenne, drogi, transport publiczny oraz koordynować wykonywanie pozostałych zadań wchodzących w jego skład gmin. Jednak ta […]

Lekcja z reprywatyzacji Chmielnej 70

Artykuł 7 tzw. Dekretu Bieruta umożliwił dotychczasowym właścicielom gruntu, ich prawnym następcom będącym w posiadaniu gruntu lub reprezentującym ich osobom prawnym zgłoszenie wniosku o przyznanie na tym gruncie „prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną” w ciągu 6 miesięcy od dnia objęcia w posiadanie gruntu przez gminę. Gmina była zobowiązana […]

Finansowanie JST ze źródeł zagranicznych

Najważniejszą rolę jako źródła wsparcia pełnią: 1. Kredyty z EBI Samorządy korzystają z kredytów z EBI także jako źródła współfinansowania inwestycji unijnych. Kredyty te mają preferencyjne oprocentowanie i okres kredytowania od 5 do 15 lat (podczas gdy standardowy kredyt komercyjny to 10 lat) oraz okres karencji do 5 lat. Od początku swojej obecności w Polsce […]

Partnerstwo publiczno-prywatne: gdzie jesteśmy?

Jak wskazują statystyki udostępniane przez podmioty odpowiedzialne za rozwój PPP (Ministerstwo Gospodarki, b. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) oraz inne instytucje promujące tę metodę współpracy (np. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości): w ciągu 6 lat od wejścia w życie ustawy o PPP rozpoczęto 342 postępowania zmierzające do wyboru partnera prywatnego, z czego 1/5 zakończyła się wejściem w […]

Kredyty komercyjne, pożyczki i inne instrumenty finansowania JST

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wspólnoty mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST, który wiąże się z czasowym niedoborem środków finansowych spowodowanym niezrealizowaniem na czas zaplanowanych dochodów, finansowanie planowanego deficytu budżetu wspólnoty, który z kolei wiąże […]

Rozstrzygnięcie wpływu zobowiązań z tytułu umów PPP na dług publiczny

Problem ten należy do jednych z najbardziej kontrowersyjnych i wciąż wskazywany jest jako najistotniejsza bariera rozwoju PPP w Polsce. Wątpliwości dotyczące wpływu partnerstwa na dług publiczny istnieją od dawna i aż do 2013 r. były niezwykle poważne. Brak regulacji w tym zakresie zastąpiony został de facto nieoficjalnymi wytycznymi Ministerstwa Finansów, odsyłającymi do decyzji EUROSTAT nr […]

Szwedzka polityka mieszkaniowa

Pierwsze duże tąpnięcie w polityce mieszkaniowej w Szwecji miało miejsce w 1991 r., kiedy to wydarzenia na świecie (wojna w Zatoce Perskiej, przygotowania do zjednoczenia Niemiec) spowodowały zwyżkę stóp procentowych. Jednocześnie zdecydowano się na przeprowadzenie „reformy podatkowej stulecia”, której efektem było m.in. przesunięcie sektora budowlanego z pozycji wysoce uprzywilejowanej do obciążonej wysokim ciężarem fiskalnym. W […]