Rozstrzygnięcie wpływu zobowiązań z tytułu umów PPP na dług publiczny

Problem ten należy do jednych z najbardziej kontrowersyjnych i wciąż wskazywany jest jako najistotniejsza bariera rozwoju PPP w Polsce. Wątpliwości dotyczące wpływu partnerstwa na dług publiczny istnieją od dawna i aż do 2013 r. były niezwykle poważne. Brak regulacji w tym zakresie zastąpiony został de facto nieoficjalnymi wytycznymi Ministerstwa Finansów, odsyłającymi do decyzji EUROSTAT nr […]

Szwedzka polityka mieszkaniowa

Pierwsze duże tąpnięcie w polityce mieszkaniowej w Szwecji miało miejsce w 1991 r., kiedy to wydarzenia na świecie (wojna w Zatoce Perskiej, przygotowania do zjednoczenia Niemiec) spowodowały zwyżkę stóp procentowych. Jednocześnie zdecydowano się na przeprowadzenie „reformy podatkowej stulecia”, której efektem było m.in. przesunięcie sektora budowlanego z pozycji wysoce uprzywilejowanej do obciążonej wysokim ciężarem fiskalnym. W […]

Nieprzejrzystość procesu legislacyjnego

W dalszym ciągu niewiele ustaw tworzonych jest zgodnie w planem legislacyjnym, a częstą praktykę stanowi wprowadzanie zmian niezwiązanych ze zmienianą ustawą, czyli niekonsultowanych. To zjawisko o tyle negatywne, że otwartość tworzenia regulacji w znacznym stopniu niweluje problem nadreprezentatywności niektórych grup interesariuszy. W ten sposób tworzone jest lepszej jakości prawo adresujące realne problemy, a sam proces […]

Ministerstwo Finansów a kulejąca informatyzacja

Dlatego w rankingach Organizacji Narodów Zjednoczonych polska e-administracja znalazła się na 42. miejscu na świecie i 22. w Europie. Tylko 65 proc. obywateli korzysta u nas z internetu, przez co znajdujemy się na poziomie Litwy i Portugalii. Rankingi OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, pol. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) wskazują, że odsetek […]

Zarys polskiej polityki mieszkaniowej

Tymczasem szacuje się, że niedobór mieszkań w Polsce wynosi ok 1,5 mln w stosunku do gospodarstw domowych, a ok. 2 mln wymaga gruntownych remontów. Chociaż wydatki mieszkaniowe z budżetu państwa od 2010 r. systematycznie rosną, stosunek podaży mieszkań do popytu nie ulega znaczącej poprawie. Jednocześnie, zmienia się znacząco struktura rynku mieszkaniowego, ze znacznym spadkiem liczby […]

O programie „Mieszkanie dla Młodych”

Wsparcie stanowi: dopłata do ceny należnej za zakup lokalu mieszkalnego, w części stanowiącej 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania, dodatkowe dofinansowanie (5% wartości odtworzeniowej) w przypadku osób lub rodzin wychowujących dzieci (także przysposobione) w dniu złożenia wniosku o wsparcie, dodatkowe jednorazowe dofinansowanie (5% wartości odtworzeniowej) w przypadku beneficjentów, których gospodarstwo domowe po zakupie mieszkania powiększy się […]

Szkoła jako instytucja samorządowa

Takie ujęcie systemu oświaty wynika przede wszystkim z faktu, iż wydaje się, że realizacja zadania „kształcenia” jest z powodów ekonomicznych i społecznych najefektywniejsza w postaci zorganizowanej. Odbywa się ona od początku zrodzenia się „oświaty” w formach instytucjonalnych, tj. szkołach itp. Ponadto w polskiej doktrynie prawa wskazuje się, że „do zadań administracji publicznej może należeć, miedzy […]

Panel Forum Od-nowa w Krynicy

Moderatorem była dr Justyna Glusman z Forum Od-nowa, a w debacie wzięli udział przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli (prof. Wojciech Misiąg), Ministerstwa Finansów (Dyrektor Generalna Mirosława Boryczka), biznesu (członek Zarządu Deloitte, Rafał Antczak), samorządów (Kazimierz Barczyk z Sejmiku Województwa Małopolskiego) i organizacji pozarządowych (Agata Dąmbska, Forum Od-nowa). Dyskusję otworzył prof. Wojciech Misiąg, podnosząc cztery kwestie systemowe […]

Zespół ds. ustrojowych o projekcie ustawy metropolitalnej

Chodzi o kwestię wyborów bezpośrednich (w propozycji ustawy związek metropolitarny występuje najpierw jako związek gmin i powiatów, a następnie ustawodawca uznaje, że gminy i powiaty nie będą mogły delegować do niego swoich przedstawicieli), tryb tworzenia związku (po uwagach upodobni się do mechanizmu powstawania związku gminno-powiatowego – do utworzenia potrzebna będzie pozytywna opinia co najmniej 70% […]

Słabe fundamenty sektora finansów publicznych

Zarządzanie finansami publicznymi oparte jest na anachronicznych regułach, mających swą genezę w latach 50. XX wieku. Jest to odległe od współczesnych modeli, wzorowanych na biznesie (widać to zwłaszcza w sposobie prowadzenia rachunkowości, nie uwzględniającym choćby amortyzacji). Nie skorzystano z doświadczeń koncepcji New Public Management oraz Whole of Goverment, proponujących zintegrowane podejście do sektora publicznego. Do […]