Subfundusz na media lokalne

Drukuj

Jedną z propozycji, mającą na celu wzmocnienie pozycji mediów lokalnych i organizacji zajmujących się działaniami kontrolnymi, jest ustanowienie subfunduszu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, przeznaczonego dla mediów lokalnych pełniących rolę strażniczą.

Kiosk w Rzezowie, fot. Agata DąmbskaTo postulat o charakterze nie legislacyjnym. Jego głównym adresatem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako podmiot odpowiedzialny za realizację FIO. Program na lata 2014–2020 stanowi kontynuację funkcjonowania oferty skierowanej do sektora organizacji pozarządowych po realizacji Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2005–2007, rezerwy celowej budżetu państwa w roku 2008 pod nazwą Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009–2013. Obecny program został przyjęty uchwałą nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2013 r.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu są:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W programie wskazano, iż jego cel stanowi m.in. wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych. Podkreślono również, że dla transparentności życia publicznego niezbędny jest wzrost znaczenia organizacji rzeczniczych i strażniczych, czyli tych podmiotów, które zajmują się monitorowaniem działań podejmowanych przez różne instytucje, zarówno publiczne, prywatne, jak i pozarządowe oraz są wyrazicielami poglądów innych podmiotów.

W ramach Priorytetu 3. „Aktywni obywatele” przewidziano nakierowanie wsparcia m.in. na zwiększenie edukacji medialnej obywateli lub rozszerzenie działalności organizacji strażniczych.

W programie brakuje jednakże wyraźnego wskazania na konieczność wsparcia niezależnych gazet lokalnych. Tymczasem działanie takie wydaje się konieczne. Tym bardziej, że z badań wynika, iż w 2008 r. spośród wszystkich gazet lokalnych ok. 10 proc. było wydawanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Zasadne byłoby zatem wprowadzenie specjalnego subfunduszu (konkursu) w ramach programu przeznaczonego na pobudzenie aktywności niezależnych mediów lokalnych, które mogą być prowadzone w różnych formach (od stowarzyszeń, po spółdzielnie pracy). Ważne w tym zakresie jest udzielanie wsparcia na projekty długofalowe, tj. trwające powyżej 2 lat, co zapewni wskazanym podmiotom możliwość wejścia w przestrzeń publiczną (utrwalenie marki) oraz stabilność dochodów, co w przypadku mediów lokalnych jest bardzo istotne dla ich niezależności.

Czytaj również